Bestuur, doel en beleid

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jaap Metzlar
Secretaris : Anita t’Sas
Penningmeester: Jacoba Oliehoek
Bestuurslid: Greet Meesters

De statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:

a. het beheer in de ruimste zin van het woord van de nagelaten kunstwerken van de overleden Leidse poppenspeler, kunstenaar, graficus Ben van Kempen, geboren te Zoeterwoude op een november negentienhonderd acht en dertig;
b. het nagelaten werk van Ben van Kempen toegankelijk en openbaar te maken en in te zetten bij publieksactiviteiten en cultureel educatieve projecten;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan
Als stichting zetten wij ons in om het werk van Ben van Kempen voor het publiek toegankelijk te houden, zodat zijn kunst, al zijn scheppingen, niet verloren gaan.
Concreet houdt dit in dat wij, naar ons vermogen, zijn nagelaten kunst beheren, conserveren, archiveren en op allerlei wijzen voor het publiek zichtbaar toegankelijk houden. Als eerste actie organiseren wij een kleurwedstrijd tijdens de Kunstroute 2021 en is een prijs te winnen door het kleuren van tekeningen van Ben van Kempen.

Het streven is om de stichting en haar doelstellingen te presenteren tijdens de Kunstroute Leiden 2021 met een optie op de volgende jaren. De Leidse Kunstroute is bij voorkeur de plaats waar Leidse kunstenaars hun werk tonen in hun atelier of galerie voor het publiek. Het bestaande atelier wordt daarvoor opengesteld.
Een andere doelstelling om het werk toegankelijk te houden is het samenstellen van een (digitale)oeuvre catalogus, waarmee de kunstwerken beschikbaar blijven voor kunsteducatie, exposities en andere kunstmanifestaties.

De Stichting streeft ernaar om tot een museale collectie te komen, samengesteld uit het werk van Ben van Kempen, zodat de kern van zijn werk behouden blijft voor het publiek van de toekomst.
Door middel van regelmatig terugkerende publieks toegankelijke activiteiten wil de stichting op termijn zodanig de collectie gedocumenteerd en op orde hebben dat er een overzicht tentoonstelling kan worden verwezenlijkt. Wij streven erna dat zo’n tentoonstelling in een bij het werk van Ben van Kempen passend museum kan worden gerealiseerd. Gezien de achtergrond van Ben van Kempen gaat onze voorkeur uit naar een museum in Leiden.

Doelgroep:
Kunstminnend publiek in het algemeen. Kunsteducatie voor kinderen en hun ouders.

Beloningsbeleid:

Het statutaire bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden voor de stichting. Met uitzondering van vacatiegelden voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Vrijwilligers die zich voor de stichting inzetten wordt een vrijwilligersvergoeding betaald overeenkomstig het beleid vrijwilligersvergoedingen belastingdienst.

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. De stichting werkt met een professionele ondersteuning voor de totstandkoming van de oeuvrecatalogus en verder met vrijwilligers.
De middelen bestaan uit donaties, subsidies, fondswerving merchandising. De giften en donaties worden volledig aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Donateurs worden op de hoogte gebracht van de komende en lopende projecten via Whatsapp, Facebook en Instagram. Een digitale nieuwsbrief van de Stichting wordt 4 maal per jaar uitgegeven.